Time

Fig tree, Formentera, photo by E./M.Tuohy

Gabriel Ferrater (1922-1972)

In Memoriam (fragment) (1960)

When the war broke out, I was
fourteen years and two months old. At first
it didn't affect me much. My head was
filled with something else, which I still
consider more imporant. I had discovered
Les Fleurs du Mal, and that meant
poetry, of course, but
there was something else, the thing that
really mattered. How shall I say it?
Rebellion? No. That's what they called it then.
Lying inside a chestnut tree, in the center
of a rose with very green, soft leaves, like
skinned-caterpillar fur, there, lying
between the thighs of the world, I engorged
with happy rebellion, while the country
exploded with rebellion and counter-
rebellion, whether they were happy or not
I don't know, but they were more revolutionized
than I was. Moral life, should I say? That's
close but it's too ambiguous. Maybe the best term
is egoism, and it's best to remember that
at fourteen we have to transmute into
the first person - plural seems too tight-fitting,
and the exercise of the singular pinnacle,
the nausea of climbing on top of one's self,
seems to be a good program for the future.
Years go by, and happily
they're left far behind; the hand
caressing the stubborn forehead
of the intimate lamb gets tired,
and we begin to adopt that plural,
I don't know whether from modesty or not,
that renounces the singular, leaves it behind,
but, in gratitude, awards it prizes. Richly.
After the holidays, yes,
I saw that someone had changed
the face of my world. Blood and fire.
It didn't seem horrible to me, but it was
the blood and fire of always. They burned
my priest-run school, and Guiu,
who was the sergeant we had for
premilitary gymnastics, and who we all hated
(I return to the first person plural,
because life always regresses) Guiu had been
shot to death, and they told us that it had
been so hard, because he was wearing
a coat of mail under the old peasant woman
disguise, and in the basket,
under the eggs, he had hidden three grenades.
They killed him in a corner of the little
Plaça d'Hercules, beside the high school,
which is where we had recess between classes,
and I don't remember that the place seemed
marked in any way, nor did we try to find
a bullet in one of the plane tree trunks,
or any other sign. As for blood,
needless to say, the wind carried it away,
maybe the same day - it made the dust
just a little heavier maybe.
The charred walls of the school,
I don't know whether I remember them
or just think I do. We didn't go
into the school. We were in metamorphosis
and weren't interested in old used skins.
We could smell fear - the aroma of that autumn,
but for us it was a good smell. It was
the grownups' fear. We were just getting over
childhood fears and, by luck, everything was
becoming easy. The more afraid they were,
the freer we felt. It was the same
process as always, and we understood
darkly that for us the wheel
was accelerating rapidly. We were happy.

In Memoriam (fragment)

Quan va esclatar la guerra, jo tenia
catorze anys i dos mesos. De moment
no em va fer gaire efecte. El cap m'anava
tot ple d'una altre cosa, que ara encara
jutjo més important. Vaig descobrir
Les Fleurs du Mal, i això volia dir
la poesia, certement, però
hi ha una altre cosa,que no sé com dir'ne,
i és la que compta. La revolta? No.
acute; Així en deia aleshores. Ajagut
dins d'un avellaner, al cor d'una rosa
de fulles moixes i molt verdes, com
pells d'eruga escorxada, allí, ajaçat
a l'entrecuix del món, m'espesseïa
de revolta feliç, mentre el país
espetegave de revolta i contra-
revolta, no sé si feliç, però
més revoltat que no pas jo. La vida
moral? S'hi acosta, però és massa ambigu.
Potser el terme millor és el d'egoisme,
i és millor recordar que als catorze anys
hem de mudar de primera persona:
ja ens estreny el plural, i l'exercici
de l'estilita singular, la nàusea
de l'enfilat a dalt de si mateix,
ens sembla un bon programa pel futur.
Despres v´enen els anys, i feliçment
també s'allunyen, i s'ens va cansant
la mà que acaricia el front tossut
de l'anyell íntim, i ve que adoptem
aquest plural, no sé si de modèstia,
que renuncia al singular, se'n deixa,
però agraint-lo i premiant-lo. Prou.
Acabades les vacances, sí,
vaig veure que al meu món algú li havia
fet una cara nova. Sang i foc.
No em semblaven horribles, però eren
la sang i el foc de sempre. El meu col.legi
de capellans el van cremar, i el Guiu,
que era el sergent que ens feia fer gimnàstica
premilitar, i l'odiàvem tots
(torno al plural primer, perquè la vida
regredeix sempre), el Guiu havia estat
assassinat a trets, i ens van contar
que havia costat molt, perquè portava
cota de malla sota la desfressa
de velleta pagesa, i al cistell,
sota els ous, hi amagava tres granades.
El van matar al racó de la placeta
d'Hèrcules, al costat de l'Institut,
que es on sortiem entre dues classes,
i no recordo que el lloc ens semblés
marcat de cap manera, ni volguéssim
trobar en un tronc d'un plàtan una bala
ni cap altre senyal. Quant a la sang,
no cal dir que, potser el dia mateix,
el vent se la va endur: va fer la pols
potser una mica més pesada.
Les parets socarrades del col.legi,
no sé si les recordo o si m'ho penso.
No hi vam entrar. Fèiem la muda, i no
trobàvem interès en els parracs
de vella pell. Oloràvem la por
que era l'aroma d'aquella tardor,
però ens semblava bona. Era una por
dels grans. Sortíem de la por infantil
i teníem la sort que el món se'ns feia
gairebé del tot fàcil. Com més por
tenien ells, més lliures ens sentíem.
Era el procéss de sempre, i compreníem
obscurament que amb nosaltres la roda
s'accelerava molt. Érem feliços.
* * *

Pere Quart (Joan Oliver) (1899-1986)

Flight Of Exile (1936, 1947)

Full moon shone upon the ledge
as we crossed the mountain ridge;
slowly we went, without a word...
full of moonlight at the ford,
full of pain no hope could bridge

With me was my love, brown
skinned and grave (another
day they found a Mother
of God like her upon a mountain).

That day in Catalonia
I left half a life
asleep, and taking flight,
the other half came with me so
I wouldn't be completely lifeless.

Today in France we journey
and tomorrow further if...
No, I won't die of yearning
- from yearning I'll live.

In my homeland, Valles,
three hills make a mountain range,
a thick wood is four pines,
five quarters, too much land.
"There's no place like Valles."

Pines surround the cove,
on the rise a hermitage sits,
a tarpaulin down on the beach beats
the wind like the wings of a dove.

Now broken hope taunts —
more regrets than grains of sand.
Such a tiny homeland
I can dream it all at once.

Corrandes d'Exili

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir re...
Si la lluna feia el ple,
també el féu la nostra pena.

L'estimada m'aacompanya
de pell bruna i aire greu
(com una Mare de Déu
que han trobat a la muntanya).

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l'altre meitat vingué amb mi
per no deixar'me sense vida.

Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d'enyorança
ans d'enyorança viuré.

En ma terra del Vallés
tres turons fan una serra,
quatre pins, un bosc espés,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallés no hi ha res."

Que els pins cenyeixin la cala,
l'ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que batega com una ala.

Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.
* * *

Pere Quart (Joan Oliver) (1899-1986)

Paid Vacation (1961)

I've decided to leave forever.
Amen.

The next day I'll come back
because I'm old
or because I have worn-out feet,
inflamed with gout.

But I'll leave again the day after tomorrow,
renewed by disgust.
For evermore. Amen.

The day after the day after tomorrow I'll come back,
pigeon of a messenger breed,
stupid like him,
tho not so unswerving,
nor so white.

Poisoned by myths,
with my sacks full of blasphemies,
all bone, hard-headed, and with sticky sleep grains,
a prince disposessed even of his dream,
skeleton Job;
tongue cut, made sane,
fleabitten.

I'll take the paid vacation train.
Towed by the coupling.
The land of our inheritance
flees from me.
It's a stream between my legs
that rejects me.

Grass, stones:
signs of love dissolved in shame.

O heavenless land!

But look at me:
I've come back again.
Alone, nearly blind from so much leprosy.

Tomorrow I'm leaving
- I'm not fooling this time -
Yes, yes: I'm going on hands and knees
like a great great grandfather,
by the smugglers' route
to the black line of death.

Then I jump into the flaming darkness
where all is foreign.
Where, in exile, lives
the old ancestral God.

Vacances Pagades

He decidit d'anar-me'n per sempre.
Amén.

L'endemà tornaré
perquè sóc vell
o tinc els peus molt consentits,
amb inflors de poagre.

Però m'en tornaré demà passat,
rejovenit pel fàstic.
Per sempre més. Amén.

L'endemà passat l'altre tornaré,
colom de raça missatgera,
com ell estúpid,
no pas tan dreturer,
ni blanc tampoc.

Emmetzinat de mites,
amb les sàrries curulles de blasfèmies,
ossut i rebegut, i lleganyós,
príncep desposseït fins del seu somni,
job d'escaleta;
llenguatallat, sanat,
pastura de menjança.

Prendré el tren de vacances pagades.
Arrapat al topall.
La terra que va ser la nostre herència
fuig de mi.
És un doll entre cames
que em rebutja.

Herbei, pedram:
senyals d'amor dissolts en la vergonya.

Oh terra sense cel!

Però mireu-me:
He retornat encara.
Tot sol, gairebé cec de tanta lepra.

Demà m'en vaig
- no us enganyo aquest cop -.
Sí sí: m'en vaig de quatre grapes
com el rebesavi,
per la drecera dels contrabandistes
fins a la ratlla negra de la mort.

Salto llavors dins la tenebra encesa
on tot és estranger.
On viu, exiliat,
el Déu antic dels pares.
Cathedral, Vich,photo by E.M.Tuohy

Francesc Vallverdu ( b 1935)

Vow (1961)

I swear not to blaspheme my miniscule country
for not having stretched, unable, its muscle,
nor downgrade this narrow tongue
that only four cats and the poet understand.
I promise not to yearn for less miserly countries
nor spill bitter bile within Catalonia.
My witness, you, reader of Catalan:
today my spleen's flow was stopped.
I've simply changed my scale of values
because I want solutions more than complaints,
because, after all, I have but one land,
and if I want to emigrate,
only the moon's worth emigrating to.

Jurament

Jo juro no blasfemar el meu país minúscule
per no haver, freturós, eixamplat el seu múscul,
ni maleir tampoc aquesta parla estreta
que entenen solament quatre gats i el poeta.
Prometo no enyorar països menys mesquins
ni lliurar fel amarg de Catalunya endins.
Per testimoni, tu, lector de català:
tal dia com avui la deu de spleen cessà.
He mudat simplement l'escala de valors
perquè els desigs d'adob són més que els desconhorts,
perquè després de tot, de terra, en tinc sols una,
i si vull ser estranger, només em val la lluna.
* * *

Xavier Amoros ( b 1923)

Now I'm In The Lap Of My Home (1962)

Now I'm in the lap of my home.
A smell of bread makes me hungry,
and the shouts of the children
pull at my sleeves.
I find a forgotten kiss
rising to my lips.
I smile, and the windows are opened.
The sun is completely changed.

I love to see
the rags of the soldier's uniform
which are used for a mop
and the old dictionary
that the smallest child
uses to climb up.

We speak in four voices
when we're at the table.

We speak
of mulitcolored things
that go up in smoke right away,
and of very clean things
that remain hanging from the ceiling
for evermore.

In the street,
forgotten,
I left
my outside words.
They're waiting for me.

Ara sóc a la falda de casa

Ara sóc a la falda de casa.
Una sentor de pa m'obre la gana,
i els crits dels fills
m'estiren per les mànigues.
Trobo un bes oblidat
que em puja als llavis.
Somric, i s'obren les finestres.
El sol és tot un altre.

M'agrada molt de veure
els parracs del vestit de soldat
que fan de baieta
i el vell diccionari
que serveix
perquè el petit s'enfili.

Parlem a quatre veus
quan som a taula.

Parlem
de coses virolades
que tot seguit s'esfumen,
i de coses molt netes
que es queden pejades al sostre
per sempre.

Al carrer
m'he deixat,
oblidades,
les paraules de fora.
M'esperen.
* * *

Xavier Amoros ( b 1923)

On Society (1962)

One day Catarina said,
"Haven't you noticed? People now laugh less than
before."
And no one, but she, knew, at the moment,
whether they had noticed.

But she was right.
Catarina was right.
Finally we fell in with her.
Without knowing why,
without knowing, ourselves, why,
people laugh a little less
each passing day.

Then we changed the subject
- on the outside only -
to get back to the great topics of conversation:
"It hasn't rained for a long time."
And we didn't talk about why.
"I prefer summer."
and we didn't talk about why.
"We go on raising the children."
And we didn't talk about why.

Catarina was right,
and why she was right
didn't come up.

De Societat

Un dia va dir la Caterina:
No ho trobeu? Ara la gent riu menys que
abans.
I ningú, tret d'ella, no sabia, de moment,
si ho trobava.

Però tenia raó.
La Caterina tenia raó.
Finalment hi vam caure.
Sense saber per què,
sense saber, nosaltres, per què,
la gent riu una mica menys
cada dia que passa.

Després vam girar full
-exteriorment, només-,
per a tornar als grans temes de conversa:

-Fa temps que no ha plogut.
I el perquè no sortia.
-M'agrada més l'estiu.
I el perquè no sortia.
-Anem pujant els fills.
I el perquè no sortia.

La Caterina tenia raó,
i el perquè de la seva raó
no sortia.
drawing by E.M.Tuohy

* * *

Miquel Bauça (1940-2005)

Finally It's Been Proven... (1962)

Finally it's been proven, camels
can pass thru the eye of a needle.
They've taken on Christ's challenge
and triumphed with surprising facility. Christ
wasn't aware of the camel's great dexterity.
And the saddest thing is that they alone find
total salvation and they justify it and no one
can...
The camels, when they've passed thru the eye of the needle
stretch out, brush themselves off, have their hooves cleaned,
clap their hands, call for the newspaper, coffee,
cognac,
the cigar of redemption, the dove of peace,
and amnesty for everyone.
We must admit, and not without a certain sadness,
that they've played a big trick on us and it's all
Christ's fault, for his angelical good faith.
Now it's all so confusing, so unnerving...
Now our best girlfriends are your beloved ones,
like Ms. Justice, Ms....
Everywhere one finds their representatives
armed or with crosses and dressed in black to scare us,
and all of them tire us with a sadness
that seeps into us from morning till night.
There are secure camels who, dressed in tails,
smile at us, let us sniff the flower they wear
in their buttonhole,
give us work and a bonus at Christmastime.
Insecure camels, on the other hand, give mean looks,
kick, and carry a nervous hump. It's well known
that among themselves they don't look upon each other
very kindly. They all move about nervously,
run, set traps, give each other a hard time,
associate, fight, arm, disarm,
make wars, amnesties, armistices,
make myths, fool us, colonize, kill blacks,
grant independence, do business.

Al final, s'ha comprovat...

Al final, s'ha comprovat, els camells
arriben a passar pel subtil cos d'una agulla.
Han batut el repte que els féu Crist
amb una sorprenent facilitat. Crist
no es va fixar en la gran pericia dels camells.
I el més trist és que solament ells troben
tota la salvació i la justifiquen i ningú pus...
Els camells, un cop passat el cos de l'agulla,
s'estiren, s'espolsen, es fan netejar les potes,
peten de mans, demanen la premsa, el cafè, la copa
el puro de la redempció, la colometa de la pau
i l'amistia per tothom.
Hem d'admetre, i no sense una certa pena,
que ens han fet una gran jugada, i tot això per culpa
de Crist, de l'angelical i bona fe de Crist.
Ara tot és tan confús, tan torbador...
Ara les nostres millors amigues són les teves estimades,
com Na Justicia, Na...
Pertot arreu un es troba amb els seus representants
armats o amb creus i vestits de negre per espantar-nos,
i tots aquests ens produeixen un tristissim cansament
que ens amera del mati fins al vespre.
N'hi ha, de camells segurs que, tirats de frac
, ens somriuen, ens deixen ensumar la flor que duen al trau,
ens donen feina i ens gratifiquen per Nadal.
Els camells insegurs, en canvi, fan mala cara,
tiren potades i duen el gep excitat. És cosa sabuda
que entre ells no es miren
amb massa bona cara. Tots es belluguen,
corren, es paren trampes, es foten la punyeta,
s'associen, es barallen, s'armen, es desarmen,
fan guerres, amnisties, armisticis,
fan mites, ens enganyen, colonitzen, maten negres,
independitzen, fan negocis.
* * *

Jordi Sarsanedas (1924-2006)

They're Drinking Vermouth (1955)

               I don't even know where I am.
               When it gets dark
               I walk alone
               in the city.
               I have an appointment
               with anyone,
               with myself,
               with no-one
               everywhere.

In dim light they drink anonymous vermouth
one step from the edge of the sidewalk, and speak of soccer.
Later, on the bar, they'll fill out the pools
capriciously, or after
having carefully read the newspaper.
Maybe Barça will win
with great shouts from the green heart of the cement enclosure
where tobacco smoke rises. And then it's not all so sad
nor need one think so much
of justice or envy.
In dim light they drink anonymous vermouth
and in milky light, at six in the morning,
a small glass of a mixture that wakes the teeth.
They stretch their necks in the cool, fresh hour,
and the trolleys pass, smaller in the deserted plazas.
At the Born market they're selling already, and the factories
begin to thump again.

Beuen Vermut

               Ni sé on soc.
               Quan es fa fosc
               passejo sol
               per la ciutat.
               Estic citat
               amb qualsevol,
               amb mi mateix,
               amb no ningú
               arreu arreu.

Amb poca llum beuen vermut anònim
a un pas de la vorera i parlen de futbol.
Més tard, sobre el taulell, ompliran quinieles
a caprici, o després
d'haver llegit amb cura el que porta el diari.
Potser guanyarà el Barça
a brams des del cor verd de l'embut de ciment
on el tabac fumeja. I tot ja no és tan trist
ni es pensa tant
en justicies i enveges.
Amb poca llum beuen vermut anònim
i amb llum lletosa, a les sis del mati,
un gotet de barreja que deixondeix les dents.
S'alcen el coll, que l'hora és fresca,
i passen els tramvies, més menuts per les places desertes.
Al Born ja estant venent, i comencen les fàbriques
a bateger de nou.
* * *

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924)

Yearning For Tomorrow (1921)

Now I'm in bed
              ill,
              and quite content.
- Tomorrow I'll get up       maybe,
and here's what awaits me:

Shining clarity in the town squares,
and flowered gates
              under the sun
              under the evening moon;
and the girl who brings the milk
who wears a light bonnet
and an apron
              with a lacework edge from a pillowcase,
              and a fresh smile.

And that little fellow still shouting newspaper
headlines
getting on trolleys
              and off
              running.

And when the mailman
goes by and doesn't bring me any letter I fret
because I don't know the secret
              of the others he carries.

And the airplane too
that'll make me raise my head
as if a voice were calling me from a roof.

And the neighbor women
              early risers
who cross quickly going toward the market
with yellow baskets
and return
              with cabbages sticking out,
and sometimes meat,
and red cherries from another.

And then the druggist,
who takes out the coffee grinder
              and begins to turn the handle,
and shouts to the young girls
and says: "Does he have it all ready?"
And the girls smile
              a clear smile,
which is the balsam coming from the sphere he's
turning.
And all the kids in the neighborhood
who'll make so much noise because it'll be Thrusday
and there won't be any school.

And the wise horses
              and the drivers sleeping
under the pointed veil
which dances after the passing wheels.

And the wine which I haven't tasted for so long.

And the bread
              set on the table.
And the golden soup,
              steaming.
And you     friends,
who'll come to see me
and we'll look at each other happy.

All that well awaits me
              if I get up
              tomorrow.

If I can't get up
              any more,
this is what awaits me:

-You'll remain,
to see how good it all is:
and Life
and Death.

Tot l'Enyor de Demà

Ara que estic al llit
               malalt,
               estic força content.
-Demà m'aixecaré       potser,
i heus aquí el que m'espera:

Unes places lluentes de claror,
i unes tanques amb flors
               sota el sol,
               sota la lluna al vespre;
i la noia que porta la llet
que té un capet lleuger
i duu un davantalet
        amb unes vores fetes de puntes de coixí,
        i una rialla fresca.

I encara aquell vailet que cridarà el diari,
i qui puja als tramvies
               i els baixa
               tot corrent.

I el carter
que si passa i no em deixa cap lletra m'angoixa
perquè no sé el secret
               de les altres que porta.

I també l'aeroplà
que em farà aixecar el cap
el mateix que em cridés una veu d'un terrat.

I les dones del barri
               matineres
que travessen de pressa en direcció al mercat
amb sengles cistells grocs,
i retornen
        que sobreïxen les cols,
i a vegades la carn,
i d'un altre cireres vermelles.

I després l'adroguer,
que treu la torradora del cafè
               i comença a rodar la maneta,
i qui crida les noies
i els hi diu: -Ja ho té tot?
I les noies somriuen
               amb un somriure clar,
que és el baume que surt de l'esfera que ell volta.

I tota la quitxalla del veïnat
qui mourà tanta fressa perquè serà dijous
i no anirà a l'escola.

I els cavalls assenyats
               i els carreters dormits
sota la vela en punxa
que dansa en el seguit de les roderes.

I el vi que de tants dies no he begut.

I el pa,
        posat a taula.
I l'escudella rossa,
               fumejant.

I vosaltres        amics,
perquè em vindreu a veure
i ens mirarem feliços.

Tot això bé m'espera
               si m'aixeco
               demà.

Si no em puc aixecar
               mai més,
heus aquí el que m'espera:

-Vosaltres restareu,
per veure el bo que és tot:
i la Vida
i la Mort.continue